Prawa pacjenta

prawa pacjenta

Każdemu z nas, jako pacjentowi, przysługuje szereg praw zagwarantowanych przez ustawodawcę. Dotyczą one nie tylko dostępu do opieki zdrowotnej, lecz również do informacji o jej przebiegu czy też innych kwestii związanych z leczeniem. Dobrze jest więc poznać swoje prawa zanim udamy się na wizytę do lekarza.

Prawa pacjenta w Polsce

Prawa pacjenta zostały ujęty w kilku aktach prawnych. Najbardziej podstawowym z nich jest oczywiście Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, a konkretnie art. 68 ust. 1. Ponadto, wśród źródeł prawa regulujących tę kwestię należy zaliczyć także ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159), ustawę o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 Nr 231 poz. 1375 ze zm.) oraz ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U z 2008 Nr 164 poz. 1027 ze zm.).

Prawa pacjenta w szpitalu

Podstawowym prawem każdego pacjenta w szpitalu jest prawo do leczenia zgodnego z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Należy pamiętać, że bezpłatne leczenie przysługuje każdemu, kto posiada ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, wśród elementarnych praw pacjenta warto także wskazać prawo do informacji, prawo do zachowania tajemnicy, prawo do odmowy zgody na badania i zabiegi, prawo do intymności, prawo poszanowania życia prywatnego, prawo do opieki duszpasterskiej, prawo do przechowania wartościowych przedmiotów oraz prawo do wglądu w dokumentację medyczną.

Ustawa o prawach pacjenta

Wskazane powyżej prawa pacjenta znajdują swoje źródło w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Akt ten w precyzuje wskazane powyżej uprawnienia, wskazując tym samym w jaki sposób realizowane powinno być prawo do opieki zdrowotnej. I tak każdy ma prawo informacji dotyczącej swojego stanu zdrowia. Oznacza to, że lekarz powinien dokładnie informować o wynikach badań i stawianych diagnozach. Informacje te powinny zostać zachowane w tajemnicy lekarskiej. Każdy pacjent ma również prawo do wyrażenia lub też odmowy zgody na wykonanie badania czy też zabiegu. Wynika to z faktu, iż każdy jest wolnym człowiekiem i jego wolność należy uszanować. Co ważne, wszelkie kontakty z bliskimi nie powinny być ograniczane z błahych powodów. Pacjenci mają bowiem prawo do poszanowania ich intymności, co jest także związane z kontaktami z rodziną. Dla pacjentów oczekujących na operację z pewnością pomocna okaże się opieka duszpasterska. Szpital ma bowiem obowiązek jej zapewnienia, zgodnie z wyznaniem danego chorego.

Prawo reguluje praktycznie wszystkie sfery naszego życia. Nie inaczej jest z ochroną zdrowia. Ustawodawca przewidział bowiem wiele praw, które przysługują każdemu pacjentowi. Warto je znać, aby w przypadku niewłaściwego traktowania w placówce medycznej móc ich dochodzić przed odpowiednimi organami.

 

Paweł Stasiuk